Mallongondo

Horaroj de mallongondaj radio-elsendoj en la lingvoj
angla | Esperanta | franca | germana | hispana | itala | portugala
germana (de ekster Germanujo kaj kun novajhoj el la mondo)
Chu mallongondo en auto? Tiel funkcias!

Empfangsprognose / Ricevprognozo

Bitte Breiten- u. Längengrad dezimal eingeben. / Bv. endoni latitudo k longitudo decimale.

Bitte Dezimalpunkt verwenden. / Bv. uzi decimalan punkton.

Südliche Breite u. westliche Länge: negativ. / Suda latitudo k okcidenta longitudo: negative.

Breitengrad (Sender) / Latitudo (sendilo):

Längengrad (Sender) / Longitudo (sendilo):

Breitengrad (Empfänger) / Latitudo (ricevilo):

Längengrad (Empfänger) / Longitudo (ricevilo):

Sendeleistung / Sendpovumo (kW):

Sonnenfleckenzahl / Sunmakulnombro
(Tabelle / Tabelo "Predicted SMOOTHED Sunspot Number ..."):

Monat / Monato (mm):

Tag / Tago (tt):

Frequenz / Frekvenco (MHz):

Antennengewinn (Sender) / Antenpluso (sendilo) (dBi):

Antennengewinn (Empfänger) / Antenpluso (ricevilo) (dBi):

Weg (kurz: 0; lang: 1) / Vojo (mallonga: 0; longa: 1):